Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Definities: de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt aangeduid als “Silk-Ka B.V.”, haar wederpartij wordt aangeduid als “afnemer”.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering en rechtshandeling tussen Silk-Ka B.V. en haar afnemer. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere algemene voorwaarden van de afnemer, zijn tussen Partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Silk-Ka zijn overeengekomen en door Silk-Ka als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn De afnemer die reeds eerder overeenkomsten met Silk-Ka is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van Silk-Ka in te stemmen.

 

 1. Silk-Ka B.V. is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Silk-Ka B.V. zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijzigingen bekend zijn geworden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle offertes, aanbiedingen, brochures of prijslijsten van Silk-Ka B.V. zijn vrijblijvend, in die zin dat herroeping van het aanbod nog binnen vier werkdagen na aanvaarding kan geschieden. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat Silk-Ka B.V. de aanvaarding van haar afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Indien Silk-ka V. kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte, is Silk-ka B.V. bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de afnemer in rekening te brengen.

 

 1. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend begrepen: vervoerskosten, kosten van laden en lossen, emballage, kosten voor het opmaken, aanvragen en verstrekken van (leverings)documenten, waaronder onder meer een certificaat van oorsprong, verzekeringskosten en administratiekosten, tenzij door Silk-Ka B.V. uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

 1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen of invoerrechten ondergaan, is Silk-Ka B.V. gerechtigd de aan de afnemer in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

 1. In geval de aanvaarding op een (ondergeschikt) punt afwijkt van de aanbieding van Silk-Ka B.V., komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij Silk-Ka B.V. schriftelijk anders aangeeft.
 2. Alle aanbiedingen van Silk-Ka B.V., ook indien zij bestaan uit deelleveranties, moeten worden gekwalificeerd als een geheel aanbod dat niet per onderdeel kan worden aanvaard.

 

Artikel 3. Leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De door Silk-Ka B.V. opgegeven leveringstermijnen gelden slechts als een indicatie en kunnen niet worden opgevat als fatale termijn. Silk-Ka B.V. is eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, en haar een aanvullende leveringstermijn van ten minste vier weken wordt gegund om alsnog te leveren.

 

 1. Levering geschiedt FCA vestigingsplaats van Silk-Ka (Jan Tinbergenstraat 201in 7559 SP Hengelo) conform Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De afnemer is verplicht de (gekochte) zaken in ontvangst te nemen op de plaats en op het tijdstip die/dat Silk-Ka B.V. aangeeft of heeft aangegeven. Ingeval de afnemer de zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is Silk-Ka B.V. gerechtigd de zaken op kosten en voor risico van de afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur en de kwaliteit van de zaken, in bewaring te (laten) Alle door Silk-Ka B.V. ter zake het in bewaring nemen van de zaken gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de afnemer. Silk-Ka B.V. is gerechtigd de zaken pas na volledige betaling van de bewaringskosten aan de afnemer af te geven. Voorts is Silk-Ka B.V. bij niet tijdige of volledige afname van de zaken gerechtigd de overeenkomst doormiddel van een schriftelijke verklaring (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zulks ter keuze van Silk-Ka B.V.

 

 1. Silk-Ka B.V. behoudt zich het recht voor (een deel van) haar verplichtingen te laten uitvoeren door derden.

 

 1. Silk-Ka B.V. is steeds gerechtigd de zaken in verschillende delen te leveren en elke deelleverantie afzonderlijk te factureren.

 

 1. De afnemer is niet gerechtigd de zaken te verkopen, te leveren en/of ter beschikking te stellen aan partijen waartegen een nationale, internationale of Europese sanctie geldt en/of die gevestigd zijn in een land waartegen een nationale, internationale of Europese sanctie geldt.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding, opzegging van de overeenkomst

 1. Silk-Ka B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten en/of de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Silk-Ka B.V. de afnemer eerst schriftelijk in gebreke moet stellen en zonder op grond van de ontbinding schadeplichtig te zijn, in het geval dat:

 

 1. de afnemer een of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst optredende feiten of ter kennis van Silk-Ka B.V. gekomen omstandigheden of feiten Silk-Ka B.V. grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen en de afnemer op eerste verzoek van Silk-Ka B.V. geen zekerheid stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. in geval de afnemer alle zaken niet op de overeengekomen tijd en plaats in ontvangst neemt, dan wel in ontvangstneming weigert;
 4. na het sluiten van de overeenkomst feiten of gebeurtenissen intreden die de uitvoering van de overeenkomst door Silka-Ka B.V. aanzienlijk vertragen of bemoeilijken;
 5. de afnemer een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming van afnemer, alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling van de afnemer, en/of intrekking en/of verlaging van een door de kredietverzekeraar van Silk-Ka B.V. ten behoeve van de afnemer afgegeven kredietlimiet.

 

 1. In geval van ontbinding op grond van dit artikel 4 is al hetgeen Silk-Ka B.V. van de afnemer te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van Silk-Ka B.V.de meerdere schade te

 

Artikel 5. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Silk-Ka B.V. onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de overeenkomst door Silk-Ka B.V. blijvend of tijdelijk verhinderd of vertraagd wordt en waarop Silk-Ka B.V. geen invloed heeft of heeft gehad - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -. Als overmacht zal met name, maar niet daartoe beperkt, gelden: brand, overstroming, embargo, (burger)oorlog, werkstaking in of (tijdelijke) stillegging van het bedrijf van Silk-Ka B.V. of in het bedrijf van een van haar toeleveranciers, vertraging tijdens het vervoer van en naar Silk-Ka B.V., vertraging van het verkrijgen of afgeven van (invoer/uitvoer) vergunningen, het uitvallen door ziekte of anderszins van personeelsleden van Silk-Ka B.V. dan wel door Silk-Ka B.V. ter uitvoering van haar overeenkomst ingeschakelde derden.

 

 1. Silk-Ka B.V. is bevoegd gedurende de periode dat sprake is van overmacht, haar verplichtingen op te schorten, zonder daardoor tekort te schieten in de nakoming van de overeenkomst.

 

 1. Indien door overmacht de uitvoering van de verplichtingen van Silk-Ka B.V. wordt vertraagd, zal Silk-Ka B.V. in overleg treden met de afnemer teneinde te bezien of de overeenkomst op een later tijdstip zonder meerkosten kan worden uitgevoerd. Ingeval dat dit niet mogelijk blijkt te zijn, is Silk-Ka B.V. gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

 

 1. Ingeval, voordat een omstandigheid of gebeurtenis plaatsvindt, die als overmacht moet worden gekwalificeerd, Silk-Ka B.V. een deel van haar leveranties al heeft verricht, wordt dit deel separaat gefactureerd en afgerekend, zonder dat Silk-Ka B.V. gehouden is de rest van de leveranties alsnog te leveren en zonder dat Silk-Ka B.V. tot enige vergoeding van schade is verplicht.

 

Artikel 6. Proces, betaling en incassokosten

 1. Betaling van de facturen van Silk-Ka B.V. moet plaatsvinden binnen 14 dagen na de op de factuur aangegeven datum, in de zin dat het te betalen bedrag als dan moet zijn bijgeschreven op de door Silk-Ka B.V. aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Bovenstaande betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij niet tijdige of volledige betaling is de afnemer onmiddellijk in verzuim. Bij niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd van 3% per maand, althans de wettelijke handelsrente, al naar gelang welke rente hoger is. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele

 

 1. Facturen zullen ten allen tijde uitsluitend luiden op naam van de afnemer. Silk-Ka B.V. accepteert geen betalingen van derde partijen die niet de afnemer zijn. De afnemer vrijwaart Silk-Ka B.V. en stelt haar schadeloos voor alle schade en kosten die verband houden met een betaling door een derde partij namens de afnemer.

 

 1. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Silk-Ka B.V. verschuldigde bedrag met enige vordering van afnemer op Silk-Ka B.V. Evenmin is afnemer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, om welke reden dan ook

 

 1. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten en de kosten van een gerechtelijke procedure zijn gelijk aan het bedrag dat de advocaat of rechtsbijstandsverlener Silk-Ka B.V. ter zake daarvan in rekening heeft gebracht. Indien Silk-Ka B.V. het incasso zelf ter hand neemt, bedragen de incassokosten ten minste 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Silk-Ka B.V. de daadwerkelijke kosten van de afnemer te vorderen indien deze hoger zijn. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde afnemer worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden Afnemer zal deze kosten betalen op eerste verzoek van Silk-Ka B.V., waarbij de administratie van Silk-Ka B.V. dwingend bewijs oplevert van de verschuldigdheid van voormelde buitengerechtelijke, dan wel gerechtelijke kosten.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Silk-Ka B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde of nog af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel aan haar is Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze of andere overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen die Silk-Ka B.V. tegen de afnemer mocht verkrijgen. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Silk-Ka B.V. te bewaren.

 

 1. Voordat betaling van de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, is verricht, mogen deze zaken slechts worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

 

 1. Ingeval derden ten laste van afnemer en/of Silk-Ka B.V. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is afnemer verplicht Silk-Ka B.V. daarvan binnen 24 uur door middel van een schriftelijk bericht (waaronder e-mail) in kennis te stellen.

 

 1. Indien de afnemer in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen jegens Silk-Ka B.V. tekort schiet en/of Silk-Ka B.V. goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten is Silk-Ka B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter of een deurwaarder, terug te nemen. De afnemer zal Silk-Ka B.V. op haar eerste verzoek informeren waar deze zaken zich bevinden en Silk-Ka B.V. toestemming verlenen om de betreffende zaken in bezit te nemen alsmede daartoe de gebouwen en ruimten waarin de betreffende zaken zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te Bovendien is de afnemer bij het terughalen van deze zaken aan Silk-Ka B.V. de werkelijke kosten verschuldigd, die Silk-Ka B.V. ter zake daarvan zal maken of gemaakt heeft.

 

 1. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de afnemer jegens Silk-Ka B.V. een direct opeisbare boete van € 2.000,00, alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Silk-Ka B.V. nakoming en/of de daadwerkelijke schade te

 

Artikel 8. Gebreken

 1. De door Silk-Ka B.V. te leveren zaken beschikken over de overeengekomen eigenschappen en zullen voldoen aan de opgegeven specificaties. Reclames geven de afnemer niet het recht om betaling van het door hem aan Silk-Ka B.V. verschuldigde op te schorten of te verrekenen.

 

 1. De afnemer is verplicht tot controle van de geleverde zaken op het moment van de Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare afwijkingen/beschadigingen dienen door de afnemer nauwkeurig op de door hem afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven. Te late klachten laten alle rechten van de afnemer terzake vervallen.

 

 1. Gebreken die zich later openbaren dienen terstond nadat deze ontdekt zijn, en in ieder geval niet later dan vijf werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk te worden gemeld aan Silk-Ka B.V. Te late klachten laten alle rechten van de afnemer terzake vervallen.

 

 1. Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen uiterlijk tien (10) dagen na verzending van de betreffende factuur aan Silk-Ka B.V. schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Te late klachten laten alle rechten van de afnemer terzake vervallen.

 

 1. Ingeval een door Silk-Ka B.V. geleverde zaak gebrekkig is of niet voldoet aan de overeengekomen eigenschappen, is Silk-Ka B.V. gerechtigd de zaak te repareren of te vervangen, dan wel de koopprijs terug te betalen, zulks ter keuze van Silk-Ka B.V. De afnemer is niet gerechtigd te reclameren indien de door Silk-Ka B.V. geleverde zaken afwijkingen vertonen, voor zover deze afwijkingen in de branche als gebruikelijk worden getolereerd.

 

 1. De afnemer is ermee bekend dat de zaken niet geschikt zijn voor gebruik in de buitenruimte, zoals een tuin of een terras. De kwaliteit van de zaken kan door weersomstandigheden zoals regen, vorst, zon of hoge/lage temperaturen achteruitgaan. Bovendien kunnen de kleuren van de zaken afgeven op andere materialen. Silk-Ka B.V. is niet aansprakelijk als de afnemer de zaken in de buitenruimte gebruikt of blootstelt aan weersomstandigheden.

 

 1. Alle vorderingen van de afnemer op Silk-Ka B.V. wegens een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst vervallen, indien dergelijke vorderingen niet binnen zes maanden na de aflevering van de zaken schriftelijk aan Silk-Ka B.V. kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Silk-Ka B.V. voor alle schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel veroorzaakt zijn door een onrechtmatige daad van Silk-Ka B.V., is te allen tijde beperkt tot herstel van de gebrekkige zaken althans tot vervanging daarvan, tenzij sprake is van opzet op grove nalatigheid. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Silk-Ka B.V. beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende levering.

 

 1. Silk-Ka B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade, transportkosten, stagnatieschade, schade van derden, operationele verliezen, verlies aan productietijd en gemiste kansen. Silk-Ka B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken of kwaliteitsverlies aan de zaken door veranderingen of bewerkingen daarvan door of namens de afnemer, zoals onder meer maar niet uitsluitend het laten behandelen van de zaken met brandvertragende middelen. Silk-Ka B.V. garandeert niet en staat er niet voor in dat de zaken brandvertragend werken/zijn.

 

 1. Silk-Ka B.V.is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Silk-Ka B.V. ingeschakelde leveranciers of andere derden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de met de leiding van het bedrijf van Silk-Ka B.V. belaste personeel. Silk-Ka B.V.is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de afnemer is Silk-Ka B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in afbeeldingen, brochures of websites.

 

 1. De aansprakelijkheidsbeperkende bedingen opgenomen in deze algemene voorwaarden strekken ook ter beperking van de aansprakelijkheid van ondergeschikten van Silk-Ka B.V. en door Silk-Ka B.V. ingeschakelde derden ter uitvoering van de verplichtingen die Silk-Ka B.V. op zich heeft genomen.

 

 

Artikel 10. Risico-overgang

 1. De door Silk-Ka B.V. te leveren of geleverde zaken zijn voor risico van afnemer vanaf moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat zij ter beschikking zijn gesteld aan afnemer.

 

Artikel 11. Vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart Silk-Ka B.V. en stelt deze schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Silk-Ka B.V. in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de afnemer is

 

 1. Indien Silk-Ka B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer verplicht Silk-Ka B.V. zoveel mogelijk, zowel met kennis als financieel, bij te staan.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendommen

 1. Het is de afnemer bekend dat op de terzake de overeenkomst geleverde zaken, modellen, monsters, logo's, brochures, afbeeldingen d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten van zowel Silk-Ka B.V. zelf als van derden, welke rechten hij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.

 

 1. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of producten, alsmede promotiemateriaal, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Silk-Ka B.V. en de afnemer is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Silk-Ka B.V.

 

 1. Indien de afnemer kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals hierboven is omschreven dient hij dit direct aan Silk-Ka B.V. te melden.

 

 1. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de afnemer jegens Silk-Ka B.V. een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding, alsmede een direct opeisbare boete van € 2.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Silk-Ka B.V. nakoming en/of de daadwerkelijke schade te

 

 1. De afnemer garandeert Silk-Ka B.V. dat hij gerechtigd is tot het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde materialen, modellen, monsters, logo's, afbeeldingen d. alsmede afleidingen daarvan. De afnemer vrijwaart Silk-Ka B.V. voor welke vorm van aansprakelijkheid dan ook, welke voort kan vloeien uit het gebruik van de door de klant ter beschikking gestelde materialen.

 

 1. Voor zover op de geleverde zaken rechten van Silk-Ka B.V. van intellectuele eigendom rusten, blijven deze rechten steeds berusten bij Silk-Ka B.V., ook na levering en doorlevering van deze zaken aan derden. Afnemer is verplicht haar eigen afnemer te wijzen op deze rechten van intellectuele eigendommen.

 

Artikel 13. Diversen

 1. Alle aanzeggingen, brieven en andere stukken kunnen door Silk-Ka B.V. rechtsgeldig per elektronische post (e-mail) worden verzonden. Ook als in de wet een schriftelijkheidsvereiste geldt, kunnen ingebrekestellingen of andere aanzeggingen per e-mail aan de afnemer worden gecommuniceerd.

 

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is of wordt of indien deze algemene voorwaarden leemten bevatten, wordt de geldigheid van deze algemene voorwaarden voor het overige hierdoor niet aangetast. Partijen komen overeen de nietige of vernietigbare bepaling door een zodanige bepaling te vervangen die zo veel mogelijk overeenstemt met de juridische en/of economische strekking en doel van de nietige of vernietigbare bepaling. In het geval van leemten geldt een zodanige bepaling als overeengekomen, welke Partijen gelet op de economische en/of juridische strekking en doel van deze algemene voorwaarden zouden zijn overeengekomen, indien zij van meet af aan in een regeling hadden voorzien.

 

 1. De boekhouding van Silk-Ka B.V. geldt als volledig bewijs ter zake van hetgeen afnemer aan Silk-Ka B.V. verschuldigd is.

 

 1. Silk-Ka B.V. is steeds gerechtigd ter betaling van haar facturen een voorafgaande bankmachtiging of automatische incasso te verlangen.

 

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd. Dat geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse Bij vertaling van de algemene voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten tussen Silk-Ka B.V. en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Indien de afnemer is gevestigd in de Europese Unie: De rechter in de vestigingsplaats van Silk-Ka B.V. (zijnde de rechtbank van het arrondissement Overijssel) is exclusief bevoegd om van geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten en uit deze algemene voorwaarden kennis te nemen, waarbij het Silk-Ka B.V. vrijstaat de afnemer ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats althans een andere op grond van de wet- en regelgeving bevoegde rechter.

Indien de afnemer is gevestigd buiten de Europese Unie: Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, waarbij het Silk-Ka B.V. vrijstaat de afnemer ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats althans een andere op grond van de wet- en regelgeving bevoegde rechter. Het scheidsgerecht zal bestaan uit een arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn Hengelo, Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het staat partijen ten allen tijde vrij de bevoegde rechter te verzoeken voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten.